Regulamin GPF-2018

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2018 » Regulamin GPF-2018

REGULAMIN TURNIEJU “GRAND PRIX FALCON 2018”

 

1. Organizatorem “GRAND PRIX FALCON 2018” jest “Falcon Bilard Club” Sosnowiec.

2. “GRAND PRIX FALCON 2018” jest turniejem otwartym.

3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym “GRAND PRIX FALCON 2018” jest wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 10 zł, opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.

Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

W tym sezonie każdy nowozapisany do Grand Prix Falcon zawodnik otrzyma voucher do wykorzystania na barze w takiej wysokości, jak wpisowe, ważny na tym turnieju, na którym został wydany. Sezon rozpoczynamy z pustą listą, a każda osoba biorąca udział w turnieju zostanie na nią wpisana.

4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 17.01.2018 do 19.12.2018 - 48 turniejów.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę „osiem bil”, ”dziewięć bil”, ”dziesięć bil” lub warunkowo ”14.1”, systemem DKO (do dwóch przegranych meczów).

a) Wyboru odmiany dokonuje zawodnik, który wygrał rozgrywkę o rozbicie.

b) Rozegranie meczu w odmianę ”14.1” warunkowe będzie zgodą drugiego z zawodników. Brak zgody skutkował będzie koniecznością wybrania przez zawodnika, który wygrał rozgrywkę o rozbicie jednej z trzech pozostałych odmian.

7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 17:00 do 18:00 pod numerem 790 316 079 lub 32 296 44 44 (dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.

a) Zapisanie się do turnieju „na frekwencję”, czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 15 punktami rankingowym oraz opłatą wpisową w wysokości 20 zł.

8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:05.

9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30.

Nie stawienie się na czas będzie skutkowało PODDANIEM pierwszego meczu walkowerem.

Nie stawienie się na czas drugiego meczu, po uprzednim przyznaniu walkowera w meczu pierwszym, skutkowało będzie poddaniem drugiego meczu walkowerem oraz przyznaniem tylko 15 punktów rankingowych.

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić. Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać „walkę o rozbicie” w partii pierwszej.

W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej. Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w ”osiem bil” i ”dziesięć bil”, do czterech wygranych partii w ”dziewięć bil” oraz do 30 pkt. w odmianę ”14.1”.

a) Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w ”osiem bil” i ”dziesięć bil”, do pięciu wygranych partii w ”dziewięć bil” oraz do 40 pkt. w odmianę ”14.1”;

b) Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych partii w przypadku trzech pierwszych odmian oraz do 50 pkt. w przypadku ”14.1”.

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

a) Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2017 r. w pierwszej trzydziestce ”Rankingu Polski” oraz grających w tymże sezonie w ”Ekstralidze oraz I Polskiej Lidze Bilardowej”. Zawodnicy Ci NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu “GRAND PRIX FALCON 2018”.

b) Medaliści Mistrzostw Polski grają w turnieju z handicapem tzn. w meczu do trzech/czterech wygranych oddają jedną partię w meczu. W meczu do 5 i więcej wygranych, oddają dwie partie, a przy odmianie 14.1, przeciwnik otrzymuje 15 pkt.

c) Pkt. 16 a i b nie dotyczy kobiet.

17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:

 

I miejsce

30 pkt.

II miejsce

28 pkt.

III miejsce

26 pkt.

V miejsce

22 pkt.

VII miejsce

21 pkt.

IX miejsce

20 pkt.

XIII miejsce

19 pkt.

XVII miejsce

18 pkt.

XXV miejsce

16 pkt.

XXXIII miejsce i pozostałe

15 pkt.18. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:

Wysokość nagród uzależniona będzie od ilości osób na turnieju:

a) Gdy frekwencja przekracza 20 osób:  I miejsce – 30zł, II miejsce – 20zł, 2 x 3 miejsce – po 10zł każdy.

b) Gdy frekwencja jest niższa od 20 osób: I miejsce - 30zł, II miejsce - 20zł

c) Wszystkie stoły turniejowe w każdym turnieju eliminacyjnym, gdy będą wolne, zostaną bezpłatnie udostępnione dla uczestników turnieju do gry aż do zamknięcia klubu – taki bonus od klubu Falcon

19. Każdy uczestnik turnieju środowego otrzyma voucherna2 godziny gry w bilard w cenie 9 zł/godz. do wykorzystanie w tygodniu między turniejami po uprzedniej telefonicznej rezerwacji stołu.

20. Nagrody końcoworoczne będą określone przez procent Puli na nagrody – która jest zdefiniowana w sposób następujący:

Pula na nagrody = suma wpisowych z turniejów eliminacyjnych – suma wszystkich nagród w poszczególnych turniejach – wpisowe osób, które zostały zrekompensowane przez vouchery dla nowych zawodników (10zł * ilość osób wpisanych w rankingu)

21. Zwycięzcą Grand Prix Falcon 2018 zostaje zawodnik z najwyższą ilością punktów w rankingu oraz z minimum 30 rozegranymi turniejami.

22. a)Zawodnicy otrzymają nagrody końcoworoczne tuż po ostatnim turnieju eliminacyjnym, których wysokość opisana jest na następujący sposób:
I miejsce – 20% Puli na nagrody      

II miejsce –  15% Puli na nagrody

III miejsce –  10% Puli na nagrody

IV miejsce –  7% Puli na nagrody

V miejsce –  5% Puli na nagrody

VI miejsce –   4% Puli na nagrody

VII miejsce –  2% Puli na nagrody

VIII miejsce –  2% Puli na nagrody

Dodatkowo zawodnicy zajmujący miejsca od I do V otrzymają pamiątkowe trofea.

b) Pozostała część puli zostanie przeznaczona na puchary dla najlepszych zawodników GPF 2018, wynagrodzenie osób zaangażowanych, pozostałe koszta związane z prowadzeniem turniejów.

23. Warunkiem bycia sklasyfikowanym w rankingu Grand Prix Falcon 2018 jest uczestnictwo w minimum 30 turniejach środowych.

24. Zwieńczeniem turniejów Grand Prix Falcon 2018 będzie turniej Masters. Regulamin będzie dostępny na stronie klubu.

Kwalifikacje do turnieju Masters poprzez cykl Grand Prix Falcon odbędą się na następujących zasadach:
a) W przypadku, gdy średnia frekwencja w turniejach środowych osiągnie lub przekroczy 20 osób – zaproszenie do turnieju Masters otrzyma pierwsze 10 osób z rankingu

b) Gdy nie zostanie osiągnięta średnia frekwencja z podpunktu a) – zaproszenie do turnieju Masters otrzyma pierwsze 8 osób z rankingu

Warunki frekwencji z punktów a) i b) będą sprawdzane w dniu 30 turnieju GPF, włącznie z trzydziestym turniejem, a więc po tym turnieju będzie znana ilość premiowanych miejsc do Masters.

c) W każdym z powyższych przypadków zaproszenie do turnieju Masters otrzymają dwie osoby ze stuprocentową frekwencją spoza premiowanych miejsc. W przypadku, gdy miejsca z tego tytułu nie dałoby się obsadzić (np. brak osoby ze 100% frekwencją spoza zaproszonych do Masters) każde z takich miejsc obsadzi dziką kartą gospodarz turnieju. Dodatkowo niezależnie od powyższych warunków klub Falcon otrzymuje jedno miejsce do obsadzenia dziką kartą. Dzikie karty będą przyznawane dowolnemu zawodnikowi z zastrzeżeniem, że taka osoba:
- musi być sklasyfikowana w turnieju GPF,
- rozegrać 10 turniejów GPF i cztery inne turnieje organizowane przez klub Falcon,
- zagrać we wszystkich turniejach Pucharu Lata i Amator Challenge organizowanych przez klub Falcon

d) Organizator może zdecydować o nieprzyznawaniu przysługujących mu dzikich kart.

25. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:

- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;

- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;

- działających na szkodę klubu;

w postaci:

a) poddania meczu walkowerem;

b) dyskwalifikacji z turnieju;

c) dyskwalifikacji z całego cyklu “GRAND PRIX FALCON 2018”.

26. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 10 turnieju cyklu. Ma to na celu jego poprawę względem oczekiwań zawodników.

28. Organizator zastrzega sobie ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Zapraszamy każdego amatora gry w bilard do uczestnictwa w turniejach organizowanych w klubie Falcon Sosnowiec.

 

                                                                                                                                 Falcon Bilard Club

Facebook